સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા PO ભરતી 2022

હાઇલાઇટ

પોસ્ટનું નામ

કુલ જગ્યા

લાયકાત

છેલ્લી તારીખ

સત્તાવાર સાઇટ

પ્રોબેશનરી ઓફિસર્સ (PO)

1673

ગ્રેજ્યુએટ

12-10-2022

sbi.co.in

પોસ્ટનું નામ

પ્રોબેશનરી ઓફિસર્સ (PO)

SBI PO શૈક્ષણિક લાયકાત

માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ સમકક્ષ લાયકાત. જેઓ તેમના સ્નાતકના અંતિમ વર્ષ/સેમેસ્ટરમાં છે તેઓ પણ આ શરતને આધીન અસ્થાયી રૂપે અરજી કરી શકે છે.

21 વર્ષથી ઓછી અને 30 વર્ષથી વધુ નહીં.

SBI PO ઉંમર મર્યાદા

અરજી ફી

અરજી ફી જનરલ/EWS/OBC ઉમેદવારો માટે 750/- અને SC/ST/PwBD ઉમેદવારો માટે કોઇ ફી નથી.

SBI PO નોટિફિકેશન

SBI એ ગ્રેજ્યુએટ માટે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા PO ભરતી 2022ની નોટિફિકેશન બહાર પાડી છે.

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા PO ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

+

ઉમેદવારે SBI બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઇ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

અરજીની શરૂઆતની તારીખ: સપ્ટેમ્બર 22, 2022 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: ઓક્ટોબર 12, 2022