ગુજરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી ગાંધીનગર ભરતી 2022

ગુજરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી ગાંધીનગર ભરતી 2022: ગુજરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી (GSCPS), ગાંધીનગર એ આસિસ્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, એકાઉન્ટન્ટ અને અન્ય પોસ્ટની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

ગુજરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી ગાંધીનગર ભરતી 2022

ગુજરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી ગાંધીનગર ભરતી 2022

સૂચના ગુજરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી ગાંધીનગર ભરતી 2022
પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ
કુલ જગ્યા 07 પોસ્ટ
જાહેરાત નં.
લાયકાત 10 પાસ, ગ્રેજ્યુએટ
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ સપ્ટેમ્બર 19/21/23, 2022
જોબ લોકેશન ગાંધીનગર
રાજ્ય ગુજરાત
સત્તાવાર સાઇટ https://gscps.gujarat.gov.in/

GSCPS Gandhinagar Recruitment 2022 Vacancy Details:

પોસ્ટનું નામ ખાલી જગ્યા
પ્રોગ્રામ મેનેજર (ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન) 01
પ્રોગ્રામ મેનેજર (તાલીમ, આઇ.એ.સી., અને એડવોકેસી) 01
પ્રપ્રોગ્રામ મેનેજર (સ્ટેટ એડોપ્શનએડોપ્શન રીસોર્ચ એજન્સી) 01
પ્રોગ્રામ ઓફિસર (જે.સી.એલ.) 01
એકાઉન્ટ ઓફિસર 01
એકાઉન્ટન્ટ 01
આસીસ્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 01

શૈક્ષણિક લાયકાત:

પોસ્ટનું નામ ખાલી જગ્યા
પ્રોગ્રામ મેનેજર (ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન) – માસ્ટર ઇન ડેવલોપમેન્ટ કોમ્યુનિકેશન
– માસ્ટર ઇન સોશ્યલ વર્ક (MSW)
– માસ્ટર ઇન રૂરલ મેનેજમેન્ટ (MRM)
– માસ્ટર ઇન રૂરલ સ્ટડીસ (MRS)
– માસ્ટર ઓફ સાયકોલોજી/સોશિયોલોજી
પ્રોગ્રામ મેનેજર (તાલીમ, આઇ.એ.સી., અને એડવોકેસી)
પ્રપ્રોગ્રામ મેનેજર (સ્ટેટ એડોપ્શનએડોપ્શન રીસોર્ચ એજન્સી)
પ્રોગ્રામ ઓફિસર (જે.સી.એલ.) – માસ્ટર ઇન સોશ્યલ વર્ક (MSW)
– માસ્ટર ઇન રૂરલ મેનેજમેન્ટ (MRM)
– માસ્ટર ઇન રૂરલ સ્ટડીસ (MRS)
– માસ્ટર ઓફ સાયકોલોજી/સોશિયોલોજી/એલ.એલ.બી.
એકાઉન્ટ ઓફિસર – માસ્ટર ઇન કોમર્સ (M.Com.)
– માસ્ટર ઓફ બિઝનેસ એડમિનીસ્ટ્રેશન (ફાઇનાન્સ) (MBA (Finance), Telly ERP 9
એકાઉન્ટન્ટ – માસ્ટર ઇન કોમર્સ (M.Com.) Telly ERP 9
આસીસ્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર કોઇપણ વિધાશાખામાં સ્નાતક સાથે CCC

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર 21 થી 45 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ

પગાર:

રૂ. 12,000/- થી રૂ. 35,000/-.

ગુજરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી ગાંધીનગર ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો જરૂરી દસ્તાવેજો  સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહી શકે છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચવી જોઇએ.

ગુજરાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી ગાંધીનગર ભરતી 2022 સૂચના:

GSCPS ગાંધીનગર એ વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો એ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ તારીખ અને સમયે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે હાજર રહેવુ. આ ભરતીમાં કુલ ૦૭ જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.