8 અને 10 પાસ માટે સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022: સરકારી પ્રિન્ટીંગ (ફોટો લિથો) પ્રેસ રાજકોટ એ બુક બાઈન્ડર, ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર અને ડી.ટી.પી. ઓપરેટર ની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022

સૂચના સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022 – 8 અને 10 પાસ ઉમેદવારો અરજી કરો
પોસ્ટનું નામ બુક બાઈન્ડર, ડી.ટી.પી. ઓપરેટર અને ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર
કુલ જગ્યા 14 ખાલી જગ્યા
લાયકાત 8 પાસ અને 10 પાસ માટે નોકરી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સપ્ટેમ્બર 28, 2022
જોબ લોકેશન રાજકોટ
રાજ્ય ગુજરાત

Government Printing Press Rajkot Recruitment 2022 Vacancy Details:

પોસ્ટ કુલ જગ્યા
બુક બાઈન્ડર 03
ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર 10
ડી.ટી.પી. ઓપરેટર 01

શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • બુક બાઈન્ડર: ધોરણ 8 પાસ
  • ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર: ધોરણ 10 પાસ (વિજ્ઞાનના વિષય સાથે)
  • ડી.ટી.પી. ઓપરેટર: ધોરણ 10 પાસ

ઉંમર મર્યાદા:

30-09-2022 ના રોજ ઉમેદવારોની ઉંમર 14 વર્ષ થી 25 વર્ષ હોવી જોઇએ.

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં દર્શાવેલ સરાનમે અરજી કરી શકે છે.

આ પણ વાંચો: BHEL ભરતી 2022 – 150 એન્જિનિયર, એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની પોસ્ટ માટે અરજી કરો

એપ્રેન્ટીસશીપ ભરતી 2022 સૂચના:

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ એ બુક બાઈન્ડર અને ઓફસેટ મશીન માઇન્ડરની જગ્યા માટે ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. ઉમેદવારો 20-08-2022 ના રોજ અથવા તે પહેલાં અરજીઓ મોકલી કરી શકે છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા કુલ 13 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે.