ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF (22-09-2022)

રોજગાર સમાચાર

ગુજરાત રાજ્યના માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રસિદ્ધ થતું રોજગારલક્ષી સાપ્તાહિક એટલે ગુજરાત રોજગાર સમાચાર. આ રોજગારલક્ષી સાપ્તાહિકમાં વિવિધ સરકારી ભરતીઓની માહિતી આપવામાં આવે છે. ગુજરાત રોજગાર સમાચાર   આર્ટિકલ ગુજરાત રોજગાર … Read more