GPSC DySO Question Paper 2022: આજે લેવાયેલ પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર અને OMR શીટ ડાઉનલોડ કરો

GPSC DySO Question Paper 2022

GPSC DySO Question Paper 2022: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા આજે નાયબ વિભાગ અધિકારી (DySO)/ નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-3 ની પરીક્ષા યોજાઇ હતી. આ પરીક્ષા આજે સવારે 11:00 થી 01:00 … Read more