તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર, આ તારીખે યોજાશે પરીક્ષા

તલાટી કમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર

તલાટી કમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 2022: તલાટી કમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલ ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. GPSSB એ તલાટી મંત્રી અને … Read more