બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022: કાયદા સલાહકાર ની જગ્યા માટે અરજી કરો

બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022: જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા એ કાયદા સલાહકાર પોસ્ટની ભરતી માટે સૂચના બહાર પાડી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022
District Panchayat Banaskantha Recruitment 2022

બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022

સૂચના બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022: કાયદા સલાહકાર ની જગ્યા માટે અરજી કરો
પોસ્ટનું નામ કાયદા સલાહકાર
કુલ જગ્યા 02 પોસ્ટ
લાયકાત સ્નાતક માટે નોકરી
અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ સપ્ટેમ્બર – 2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 15 દિવસની અંદર
જોબ લોકેશન બનાસકાંઠા
રાજ્ય ગુજરાત
દેશ ભારત
સત્તાવાર સાઇટ https://morbidp.gujarat.gov.in/

District Panchayat Banaskantha Recruitment 2022 Vacancy Details:

  • Law Advisor: 02 Post

શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • ઉમેદવારે માન્ય યુનિ. માંથી કાયદાના સ્નાતક (LLB) ની પદવી પ્રાપ્ત કરેલ હોવી જોઇએ.

પગાર ધોરણ:

Rs.60,000/- માસિક.

આ પણ વાંચો: રેશનકાર્ડ લિસ્ટ ગુજરાત 2022: જાણો તમને કેટલું રાશન મળે છે?

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઇએ.

બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો એ અરજી પત્રક અને જરૂરી લાયકાત અને અનુભવના પ્રમાણપત્રોની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો જાહેરાતમાં દર્શાવેલ સરનામે મોકલી શકે છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 સૂચના:

જિલ્લા પંચાયત, બનાસકાંઠા એ કાયદા સલાહકારની જગ્યા માટે ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. આ ભરતી 11 માસ કરાર આધારીત છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 15 દિવસની અંદર ઓફલાઇન અરજીઓ મોકલી શકે છે.